Sunday 21st November 2021.       Club AGM     10.30